Статут школи

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Середня загальноосвітня школа № 34 ім.М.Шашкевича м.Львова – загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступеня, створений 29 квітня 1886 року Секцією V. (для справ освітніх) Ради м.Львова, знаходиться у комунальній власності.

1.2. Середня загальноосвітня школа № 34 ім.М.Шашкевича м.Львова (далі-Школа) є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунок в установі банку, гербову печатку, штамп, ідентифікаційний номер, емблему, герб, прапор, гімн, бланки із своєю назвою.

1.3. Юридична адреса Школи:

79016, м. Львів , Галицький район, вул.Замкнена, 8, тел.72-87-48, 74-02-67.

1.4 Засновником Школи є: Львівська міська рада, уповноважений орган – Управління освіти Львівської міської ради.

1.5. Головною метою Школи є забезпечення реалізації права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти.

1.6. Головними завданнями Школи є:

1.6.1. Забезпечення реалізації права громадян на повну загальну середню освіту.

1.6.2. Виховання громадянина України.

1.6.3. Виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй.

1.6.4. Формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення.

1.6.5. Виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків людини і громадянина.

1.6.6. Розвиток особистості учня, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду.

1.6.7. Реалізація права учнів на вільне формування політичних і світоглядних переконань.

1.6.8. Виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів.

1.6.9. Створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство.

1.7. Школа в своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України “Про освіту”, “ Про загальну середню освіту”, Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, іншими нормативно-правовими актами, власним статутом.

1.8. Школа самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України, та власним статутом.

1.9. Школа несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

1.9.1. Безпечні умови освітньої діяльності.

1.9.2. Дотримання державних стандартів освіти.

1.9.3. Дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, наукової діяльності, у тому числі зобов’язань за міжнародними угодами.

1.9.4. Дотримання фінансової дисципліни.

1.10 . У Школі визначена українська мова навчання, запроваджено поглиблене вивчення історії.

1.11. Школа має право:

1.11.1. Проходити в установленому порядку державну атестацію.

1.11.2. Визначати форми, методи і засоби організації навчально-виховного процесу за погодженням із засновником.

1.11.3. Визначати варіативну частину робочого навчального плану.

1.11.4. В установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани.

1.11.5. Спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України.

1.11.6. Використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників навчально-виховного процесу.

1.11.7. Отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб.

1.11.8. Залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку, визначеному законодавством України. Розвивати власну соціальну базу: мережу спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних і культурних підрозділів.

1.12. У Школі створюються та функціонують:

1.12.1. Психологічна служба.

1.12.2. Предметні методичні об’єднання.

1.12.3. Творчі групи вчителів.

1.12.4. Учнівське самоврядування (учнівські комітети).

1.12.5. Професійна спілка вчителів.

1.12.6. Клуби учнів та вчителів.

1.12.7. Батьківське самоврядування (батьківські комітети).

1.12.8. Шкільна рада.

1.12.9. Піклувальна рада.

1.12.10. Педагогічна рада.

1.12.11. Інші ради.

1.12.12. Різноманітні фонди.

1.12.13. Творчі студії.

1.12.14. Групи за інтересами

1.12.15. Гуртки.

1.12.16. Секції.

1.12.17. Самодіяльні об’єднання.

1.13. Медичне обслуговування учнів та відповідні умови для його організації забезпечуються засновником і здійснюються 3-ю міською клінічною лікарнею м.Львова.

1.14. Взаємовідносини Школи з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

 

Продовження статуту можна завантажити у вікні ліворуч.