Інформаційна відкритість


План роботи школи на 2020\2021 навчальний рік

 

Головні завдання на 2020/2021 навчальний рік

У новому навчальному році робота СЗШ №34 ім. М.Шашкевича буде націлена на втілення в життя основних положень Національної доктрини розвитку науки і освіти в Україні в 21 столітті, на виконання Законів України "Про освіту", "Про загальну середню освіту" , інших нормативно-правових документів. Педагогічний колектив продовжуватиме працювати над методичною темою:

«Взаємодія всіх учасників навчально-виховного процесу для забезпечення всебічного розвитку учня та формування ключових компетентностей успішності випускника школи»

Діяльність загальноосвітньої школи №34 ім. М.Шашкевича І-ІІІ ступенів у 2020/2021 навчальному році буде спрямована на:

 1. Реалізацію:
  • державних, обласних, районних цільових програм щодо розвитку освітньої галузі, поглиблення змісту та покращення якості освіти;
  • шкільної програми моніторингових досліджень;
  • принципу наступності і перспективності між початковою, основною та старшою ланками школи;
  • системи внутрішкільного контролю на основі управлінських рішень.
 2. Формування:
  • системи дієвих заходів та посилення контролю за збереженням складових здоров’я школярів;
  • системи моніторингових досліджень результативності та ефективності всіх напрямків діяльності закладу.
 3. Удосконалення:
  • форм і методів проведення уроку з метою підвищення якості знань здобувачів освіти;
  • системи особистісно-орієнтованого навчання;
  • організації освітнього процесу відповідно до загальнолюдських цінностей, сучасних умов та науково-технічних досягнень для підвищення його якості;
  • системи роботи з обдарованими учнями, якісної підготовки учнів до олімпіад, турнірів, конкурсів, змагань, МАН;
  • системи роботи з профілактики дитячої злочинності та правопорушень;
  • матеріально-технічної бази школи: оновлення та поповнення кабінетів технічними та мультимедійними засобами.
 4. Підвищення:
  • рівня педагогічної майстерності вчителів, загальної культури, зростання мотивації до самовдосконалення шляхом підтримки та заохочення вчителів.
 5. Створення:
  • умов для самовизначення, самоствердження, самореалізації особистості учня на основі побудови структурованого управлінського процесу;
  • умов для широкого використання ІКТ у освітньому процесі;
  • організаційно-методичних умов для профільного навчання у старшій школі;
  • мережі гуртків художньо-естетичного спрямування.
 6. Забезпечення:
  • рівного доступу до якісної освіти;
  • одержання здобувачами освіти загальної середньої освіти на рівні Державних стандартів;
  • соціального захисту учасників освітнього процесу, створення умов для індивідуального навчання дітей та психологічного супроводу дітей, які його потребують;
  • вивчення та впровадження ефективного педагогічного досвіду, новітніх методик та форм навчання і виховання учнів на основі використання сучасних прогресивних інформаційно-комп’ютерних технологій;
  • інтеграції родинного і суспільного виховання, збереження пріоритету родинного виховання;
  • активного залучення громадськості до участі у навчально-виховному процесі закладу;
  • функціонування мережі спортивних гуртків та секцій.
 7. Сприяння:
  • діяльності шкільної дитячої учнівської організації з метою активізації участі молоді в управлінні школою, налагодження роботи органів учнівського самоврядування;
  • активізації роботи по вихованню громадянської свідомості та патріотизму учнів;
  • зміцненню зв’язків школи з навчальними закладами І, ІІ, ІІІ та ІV рівнів акредитації з метою підвищення ефективності профорієнтаційної роботи.
 8. Дотримання:
  • норм безпеки життєдіяльності, охорони життя і здоров’я учасників освітнього процесу та посилення роботи щодо профілактики всіх видів дитячого травматизму;
  • організації якісного харчування та оздоровлення;
  • санітарно-гігієнічного режиму закладу.

Стратегія розвитку школи на 2020-2025 р.р.

Основні напрямки і завдання розвитку ЗЗСО №34 ім. М.Шашкевича:

 1. Формування багатомірного освітнього простору для дітей, орієнтованого на індивідуальний розвиток особистості, через навчання і виховання.
 2. Реалізація особистісно-орієнтованого підходу до розвитку, виховання і навчання дітей через відновлення змісту освіти та впровадження провідних освітніх технологій на всіх ступенях навчання.
 3. Впровадження в процес навчання нових інноваційних технологій. Розвиток комп’ютерної грамотності учнів та педагогів школи.
 4. Демократизація освітнього процесу.
 5. Гуманістична направленість педагогічного процесу, повага до особистості учнів.
 6. Виховання позитивної мотивації навчальної діяльності, старанного та відповідального ставлення до навчання, готовності до практичного застосування знань, вмінь.
 7. Виховання особистості через залучення до активної діяльності та всебічний зв’язок школи з життям.
 8. Розвиток творчої ініціативи педагогів в пошуках нових форм і методів педагогічної діяльності.
 9. Розвиток в учнів пізнавальних інтересів і здібностей, потреби глибокого і творчого оволодіння знаннями, навчання самостійного набуття знань, прагнення постійно знайомитися з найновішими досягненнями науки і техніки.
 10. Прищеплення учням шанобливого ставлення до культури, звичаїв, традицій усіх народів, що населяють Україну.
 11. Виховання учнів на основі загальнолюдських гуманістичних цінностей: ідеалів добра, правди, свободи, любові, дружби, справедливості, совісті, людської гідності.
 12. Виховання в учнів патріотичних почуттів, формування національної самосвідомості, любові до рідної землі свого народу, готовності до праці в ім’я України.
 13. Врахування вікових і індивідуальних особливостей учнів і вибір оптимальної системи способів навчання і виховання з урахуванням індивідуальних рис характеру кожної дитини.
 14. Збереження та зміцнення морального та фізичного здоров’я вихованців.
 15. Продовження традиції співробітництва з школою ім. М.Шашкевича м. через участь у культурно-освітніх заходах.
 16. Проведення мовного стажування здобувачів освіти у містах інших країн.
 17. Сприяння участі здобувачів освіти у навчанні у мовних таборах з метою підвищення рівня володіння англійською та німецькою мовами.

Основні напрями розвитку ЗЗСО №34 ім. М. Шашкевича:

 • інформатизація та комп'ютеризація освітнього процесу;
 • психологізація освітнього процесу;
 • особистісно-орієнтований підхід;
 • оновлення процесу навчання на основі інноваційних освітніх технологій;
 • переорієнтація освітнього процесу на принципах співробітництва і співтворчості учня і учителя.